Slovenija: Koračanje prema socijalnoj inkluziji

Martina Bacelj

Written by: Martina Bacelj

5 min read (1001 words)

Republika Slovenija predano radi na promicanju razvoja i izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, stvarajući okruženje koje podržava samostalan život i društvenu integraciju unutar zajednice.

Usluge uključenosti za osobe s invaliditetom

Slovenija pruža usluge inkluzije za osobe s invaliditetom s ciljem poticanja njihove samostalnosti i društvene integracije. Uslugama se obuhvaćaju:

 1. Osposobljavanje za samostalan život.
 2. Proces cjeloživotnog učenja.
 3. Potpora u svakodnevnom životu.
 4. Održavanje socijalne povezanosti, posebno za starije osobe s invaliditetom iznad 65 godina.

Također, nude se usluge kao što su osobna asistencija, institucionalna skrb, podrška od strane obitelji/njegovatelja te dugotrajna njega. Pristup tim uslugama i broj sati određuje centar za socijalni rad temeljem stručnog mišljenja. Slovenija se fokusira na podršku osobama s invaliditetom za veću neovisnost i inkluziju u društvo.

Pružatelji usluga uključenosti su:

 • ustanove pod nadležnošću ministarstva,
 • ustanove koje imaju ugovor s nadležnim ministarstvom za invalidsku skrb te
 • udruge, laičke pomoćne osobe i djelatnici izvođači, također mogu biti pružatelji usluga.

Podrška pri zapošljavanju

Oblici podrške pri zapošljavanju osoba s invaliditetom uključuju:

 • Pravo na subvenciju plaće (ostvaruje se samo ako se utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga podrške, ne mogu ostvariti očekivane rezultate rada svog radnog mjesta)
 • Pružanje podrške poslodavcima, zaposlenicima i osobama s invaliditetom prilikom prilagodbe na novonastale okolnosti
 • Plaćanje troškova prilagodbe radnih mjesta i sredstava za rad osoba s invaliditetom
 • Plaćanje troškova usluga podrške pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

Osoba s invaliditetom može se zaposliti samo ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • Ima sposobnost za obavljanje poslova na određenom radnom mjestu
 • Posjeduje motivaciju i osobine koje joj omogućuju uspješan rad
 • Postoji prilagođen individualni plan podrške za osobu i poslodavca
 • Postoji suradnja poslodavca te spremnost na prilagodbu okoline
 • Provodi se prilagodba radnog mjesta i okoline prema individualiziranom planu

Regulatorna tijela za zapošljavanje osoba s invaliditetom obuhvaćaju:

 • Fond koji nadzire provedbu kvote sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom te donosi odluke o pravima i obvezama osoba s invaliditetom i poslodavaca u skladu s Zakonom o zapošljavanju osoba s invaliditetom.
 • Zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji se bavi poslovima izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom s ciljem poticanja njihovog zapošljavanja i očuvanja radnih mjesta.

Podrška u visokoškolskom obrazovnom sustavu

Slovenska sveučilišta, kao što je slučaj s Mariborskim sveučilištem, pružaju podršku i prilagodbe studentima s invaliditetom kroz:

 • povećane stipendije,
 • dodatnu podršku,
 • prednost pri upisu u studentske domove te
 • savjetovalište za psihološku pomoć.
  Prava i prilagodbe  Prilagodba nastaveProvjera znanja
Smanjen postotak obvezne prisutnosti na predavanja.   Opravdani izostanci s predavanja u dogovoru s profesorom.   Usklađeni rokovi za predaju i prezentaciju seminarskih radova i drugih kolegijskih obveza u dogovoru s profesorom.   Mogućnost izvanrednih ispitnih rokova sukladno pravilniku institucije.   Prilagodba okoline i načina rada.Korištenje posebnih pomagala (npr. prijenosno računalo, Brailleova linija, posebne olovke, itd.).   Prisutnost asistenta – čitača, zapisničara, tumača za slovenski znakovni jezik.   Prilagođeni način izvršavanja obveza, npr. vezano za pohađanje nastave, mogućnost zamjene zadataka, rad u paru i sl.   Prilagođeni rokovi, oblici i načini dostave pisanih proizvoda te prezentacija i nastupa i sl.Pravo na izvanredne ispitne rokove, parcijalne ispite i produženo vrijeme za polaganje ispita.   Pravo na polaganje ispita uz pomoć prilagođene opreme ili uz asistenta.   Pravo na prilagodbu ispitnog gradiva.   Pravo na prilagođeno izvođenje ispita, npr. usmeno umjesto pismeno itd.Također i fakultetska knjižnica studentima s invaliditetom nudi niz prava kako bi im se olakšalo studiranje, a neka od prava su:

 • dulji rok posudbe građe,
 • posudba građe na kućnu adresu,
 • pomoć u pronalaženju građe i
 • posudba građe preko studentskog asistenta.

Važno je naglasiti da studenti s invaliditetom imaju pravo na izvanredni upis u više godine studija pod uvjetom da su položili sve obvezne predmete u skladu sa studijskim programom i ostvarili minimalno 40 bodova u prethodnoj akademskoj godini.

Networking

Nacionalni savjet invalidskih organizacija Slovenije (NSIOS) je nevladina organizacija koja dobrovoljno okuplja reprezentativne i druge invalidske organizacije koje djeluju na nacionalnoj razini u Republici Sloveniji. NSIOS okuplja 24 invalidske organizacije koje povezuju više od 210 lokalnih društava. Svojim radom zastupa interese više od 115.000 osoba s invaliditetom. NSIOS ima status punopravnog člana Europskog invalidskog foruma (EDF).

U Republici Hrvatskoj postoji zakonski okvir koji regulira područje osoba s invaliditetom.

Zakonom o Registru osoba s invaliditetom utvrđuje se način prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stupnju i težini oštećenja zdravlja osoba s invaliditetom te način obrade, korištenja i zaštite tih podataka koji su zavedeni u Registru.

Osim toga, postoje raznovrsni nacionalni zakonodavni dokumenti koji uređuju položaj osoba s invaliditetom u društvu, a detaljne informacije mogu se pronaći na web stranici i drugim relevantnim stranicama.

Dodatno, Republika Hrvatska donosi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, kojim se definiraju prava osoba s invaliditetom u vezi s zapošljavanjem. Također, Hrvatska pruža različite potpore poslodavcima kako bi potaknula zapošljavanje osoba s invaliditetom, o kojima smo pisali u prethodnom blogu.

Prava studenata s invaliditetom

Svaki sveučilišni grad u Republici Hrvatskoj ima organiziran Ured za studente s invaliditetom. Uredi za studente s invaliditetom imaju za cilj pružiti pomoć i podršku studentima s invaliditetom, njihovim profesorima, i ostalom nastavnom i nenastavnom osoblju. Sva prava i mogućnosti možete pročitati u našem nacionalnom Vodiču za studente s invaliditetom (audio verzija), a za sve nejasnoće i dodatna pitanja možete se obratiti Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

ObrazovanjeOsobe s invaliditetomUdruga LiberatoŽivot